Poliester Brajdic

Održana šesta sjednica Županijske skupštine Varaždinske županije

Održana šesta sjednica Županijske skupštine Varaždinske županije

Typography

Varaždinska županija će se zadužiti da bi provela EU projekte energetske obnove Vodotornja, Poliklinike i Psihijatrije Opće bolnice Varaždin, odlučili su na sjednici Županijske skupštine, 11. srpnja, županijski vijećnici većinom od 34 glasa od ukupno 36 prisutnih vijećnika.

Za ta tri projekta Županija je dobila 12,8 milijuna kuna bespovratnih EU sredstava. Budući da je ukupna vrijednost energetske obnove tih javnih zgrada 25,9 milijuna kuna, a još uvijek nema modela sufinanciranja EU projekata na državnoj razini, Županija će ostatak od 13 milijuna kuna osigurati putem zaduženja kod HBOR-a na rok od 14 godina uz fiksnu kamatu od 0,5 posto.

- U ovoj godini smo s 245 milijuna kuna vrijednih EU projekata najuspješnija županija u Hrvatskoj, dok su svi naši EU projekti ukupno vrijedni 609,8 milijuna kuna. Mi, ali i druge županije poput Krapinsko-zagorske, moramo ulaziti u kreditne aranžmane da bismo mogli realizirati EU projekte i da ne bi propao odobreni europski novac. Prvi „gorući“ projekti su Vodotoranj te zgrade Poliklinike i Psihijatrije, za koje zaduženje iznosi 13 milijuna kuna. Da je Vlada donijela novi model sufinanciranja EU projekata, tada bismo morali osigurati 6 milijuna kuna manje, što je savladivo za male budžete županija – rekao je župan Čačić.

Napomenuo je da je pred nama građevinska sezona te da se zbog toga mora početi s realizacijom projekata.

- Ne možemo si dopustiti da ne uzmemo EU novac, koji nam je već odobren, te da tako ne podignemo kvalitetu svojih zdravstvenih ustanova, škola i kvalitetu obrazovanja. Na tome ćemo raditi i dalje bez obzira hoće li Vlada donijeti odluku, a nadam se da hoće – istaknuo je župan Čačić.

Zbog ovih EU projekata je većinom glasova usvojen i rebalans proračuna Županije za 2018. godinu, koji sada iznosi 237,7 milijuna kuna.

Na sjednici su vijećnici jednoglasno usvojili i odluku o javnim priznanjima Varaždinske županije za 2018. godinu (http://www.varazdinska-zupanija.hr/novosti/iz-županije/zlatko-dalić-počasni-građanin-varaždinske-županije/).

Većinom glasova usvojena je i važna Odluka o sufinanciranju Programa produženog boravka u osnovnim školama kojih je osnivač Varaždinska županija. Tom Odlukom je uređena organizacija i način financiranja programa produženog boravka u županijskim osnovnim školama.

- Županija se uključuje u direktno sufinanciranje programa produženog boravka sa 100 kuna mjesečno po učeniku, a uz to pokriva i režijske troškove koji iznose 2.500 kuna po odgojno-obrazovnoj skupini. Program produženog boravka se prošle školske godine provodio u devet osnovnih škola, a uključeno je bilo 195 učenika, što je 4,5 posto svih učenika od 1. do 4. razreda. U novoj školskoj godini produženi boravak mogao bi se organizirati u 19 škola za 300 učenika. Mogućnosti korištenja tog programa ovom Odlukom povećavamo na 57 posto cijelog školskog sustava u Županiji, a nadamo se da će sljedeće godine još veći broj djece moći koristiti produženi boravak - naveo je župan Čačić.

Cijenu programa produženog boravaka čine fiksni troškovi rada učitelja i materijala za izvođenje programa te trošak prehrane učenika. Broj učenika najviše utječe na cijenu te, što je djece više, učešće roditelja je manje, a i sufinanciranje jedinica lokalne samouprave bi se, primjenom ove Odluke, trebalo smanjiti s prosječnih 53 posto na 38 posto.

Odlukom se ujedno izjednačava iznos sufinanciranja roditelja na 350 kuna na cijelom prostoru Županije.

Većinom glasova vijećnici su donijeli i Odluku o kupnji udjela u temeljnom kapitalu Radio Varaždina d.o.o. Radio Varaždin je najstarija lokalna radio postaja u Hrvatskoj, a godinama su u financijskim teškoćama koje prijete njegovoj daljnjoj opstojnosti. Vijećnici su u cilju sanacije donijeli odluku da se poslovni udio Županije u temeljnom kapitalu Radio Varaždina d.o.o. poveća za 18,2 posto, čime će Županija postati vlasnik udjela od 25,2 posto, i to za cijenu od 18.200 kuna.

- Ovime želimo očuvati tradiciju staru 73 godine, kao i radna mjesta. Radio Varaždin, bez obzira na loše poslovanje, ima visoki udio u slušanosti u Varaždinskoj županiji te mu želimo dati novu šansu – rekao je župan Čačić.

Većina vijećnika se složila da Županija ne smije dopustiti da se na njezinom području ugasi još jedan dionik javnog informiranja, a posebno ne najstarija lokalna radio-postaja.

Na sjednici je doneseno i niz drugih odluka. Usvojen je godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2017. godinu, kao i odluka o planu pokrića manjka prethodnih godina u proračunu za 2018. i projekcijama za 2019. i 2020. godinu. Vijećnici su dali suglasnost i na II. izmjene i dopune financijskog plana Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2018. godinu, a usvojili su i izvješće o radu ŽUC-a za 2017. godinu.

Usvojen je Prijedlog plana zdravstvene zaštite Varaždinske županije za razdoblje 2018.- 2020., kao i operativni plan aktivnosti za ovu godinu. Donesen je i Program za provođenje mjera zaštite i sanacije u zonama izvorišta Belski Dol. Usvojen je i zaključak o odobravanju Programa rada Savjeta mladih Varaždinske županije za 2018. godinu

Za ravnateljicu Zavoda za prostorno uređenje Varaždinske županije imenovana je Tanja Martinec, a za ravnateljicu Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije Jelena Pavleković. Za predsjednicu Upravnog odbora Zaklade za pomoć djeci „VITA“ imenovana je Kristina Detelj.

Vijećnici su usvojili izvješća o radu i financijska izvješća Zajednice tehničke kulture Varaždinske županije, Saveza športova Varaždinske županije te Zajednice kulturno-umjetničkih udruga Varaždinske županije za 2017. godinu. Prihvatili su i izvješće o provođenju mjera i aktivnosti Akcijskog plana Varaždinske županije za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma od 2013. do 2020., za razdoblje 2013. - 2015. u 2017. godini.

Većinom glasova nisu prihvaćena izvješća o radu trgovačkih društava "Piškornica" d.o.o., te tvrtki kćeri "Piškornica sanacije" i "Piškornica sanacijsko odlagalište" za 2017. godinu. Vijećnici su se time ogradili od poslovanja tih društava u prošloj godini, prije dolaska nove Uprave, te postupaka koji su pokrenuti protiv bivšeg direktora društava. Odbijanjem izvješća ujedno su iskazali da nisu suglasni s načinom na koji su bivši direktor i bivši član Skupštine ispred Varaždinske županije vodili Piškornicu d.o.o.

Za razliku od toga, Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o prodaji dionica PZC-a Varaždin d.o.o. je usvojena, kao i dopuna odluke o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa za Varaždinsku županiju u smislu Zakona o sprječavanju sukoba interesa.

Prijavite se na naš Newsletter