Poliester Brajdic

Ministarstvo kulture osiguralo dva milijuna kuna za programe poduzetništva u nakladništvu i knjižarstvu

Algoritam Megastore

Typography

Ministarstvo kulture uputilo je javni poziv za predlaganje programa poduzetništva u kulturi za područje nakladništva i knjižarstva u 2017. za koje je u proračunu to ministarstvo osiguralo dva milijuna kuna, bit će otvoren 20 dana, a pravo prijave imaju sve fizičke i pravne osobe registrirane za obavljanje književno-nakladničke i knjižarske djelatnosti.

 Predmet javnoga poziva dodjela je bespovratnih sredstava Ministarstva kulture za programe poduzetništva u kulturi za područje nakladništva i knjižarstva u 2017., a bespovratna sredstva odobravaju se kao potpore male vrijednosti, objavilo je u utorak Ministarstvo kulture na svojim mrežnim stranicama.

Navodi se da će se, na području književno-nakladničke i knjižarske djelatnosti, među ostalim, podupirati otvaranje i opremanje knjižara (dio troškova kupovine ili najma prostora, dio režijskih troškova najviše do 12 mjeseci, uređenje prostora, nabavljanje polica i drugog namještaja, nabavljanje informatičke opreme, unaprjeđenje knjižarske djelatnosti (redizajn postojećih prostora i modela poslovanja uključujući promidžbu, dovođenje novih kupaca i sl.)

Ministarstvo kulture podupirat će i zapošljavanje te samozapošljavanje u okviru knjižarske djelatnosti (sufinanciranje 50 posto troškova bruto plaće novozaposlene osobe, ne više od 5000 kuna mjesečno po osobi, najviše do 12 mjeseci (broj zaposlenih prema izvješću mora biti veći od prijavljenoga stanja na JOPPD obrascu).

Javni poziv upućen je i za zapošljavanje novih suradnika u književno-nakladničkoj djelatnosti po istim kriterijima navedenim i za zapošljavanje te samozapošljavanje. Ministarstvo će poduprijeti i promidžbene akcije - sajamska i festivalska događanja kojima se potiče prodaja i razmjena knjiga te čitanje, kao i programe kojima se povećava prisutnost knjige u medijima,s naglaskom na novim medijima te niz drugih aktivnosti, među kojima i razvoj novih kanala distribucije i prodaje knjiga.

Osigurano dva milijuna kuna, najniža potpora 50.000, a najviša 250.000 kuna - za provedbu spomenutih aktivnosti u proračunu Ministarstva kulture osigurano je dva milijuna kuna, potpore se odobravaju u visini do 85 posto prihvatljivih troškova predloženoga projekta, najniža pojedinačna potpora iznosit će 50 tisuća kuna, a najviša 250 tisuća.

Navodi se da prijava na javni poziv treba sadržavati prijavnicu i sljedeću dokumentaciju: preslik obavijesti o razvrstavanju po granama djelatnosti Državnog zavoda za statistiku (prema NKD-u 2007.), popunjenu, potpisanu i ovjerenu izjavu o korištenim potporama male vrijednosti koju su obvezni potpisati i ovjeriti i podnositelji koji dosad nisu koristili potpore male vrijednosti.

Također, prijava treba sadržavati i preslik rješenja o upisu u sudski registar ili izvadak iz sudskog registra, odnosno ako ima više osnivača, društveni ugovor iz kojega je vidljiva struktura vlasništva, preslik kompletnoga Godišnjeg financijskog izvješća (GFI) za poslovnu godinu 2016. koje je potvrdila FINA, potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi (ne stariju od 30 dana od dana objave javnog poziva), a ako je odobrena obročna otplata duga rješenjem Porezne uprave o obročnoj otplati, potrebno je dostaviti i preslik rješenja.

U prijavi treba biti i izjava o nepostojanju duga prema zaposlenicima, preslik Obrasca JOPPD (strana A i B) i potvrda o zaprimanju za svibanj ove godine, preslik obrtnice (ako je zajednički obrt, treba dostaviti i preslik ugovora o ortaštvu iz kojeg je vidljiva struktura vlasništva) i neslužbeni izvod iz Obrtnog registra (samo ako je prijavitelj obrt), preslik cjelovite prijave poreza na dohodak za prošlu godinu, predugovore ili odluku za namjenu zapošljavanja, ponude/predračuni i razrađeni troškovnici za mjere za koje se traže sredstva potpore najranije od 1. lipnja 2017.

Prijava treba sadržavati i detaljan opis programa za koji se sredstva traže - područje, tema, struktura, terminski plan realizacije i financiranja, suradnici s osnovnim referencijama i sl., kao i razlog i obrazloženje traženja bespovratne potpore s opisom dosadašnje djelatnosti (obavezno na mrežnim stranicama prijavitelja objaviti programski i strateški plan rada i razvoja za sljedeće tri godine).

Ispisane prijavnice sa svom traženom dokumentacijom, uz naznaku "Poduzetništvo u kulturi za područje nakladništva i knjižarstva - prijava“, mogu se poslati poštom ili osobno predati u uredovno vrijeme u pisarnici Ministarstva kulture, Zagreb, Runjaninova 2.

Ističe se kako se neće razmatrati zahtjevi koji nisu dostavljeni na ispunjenim prijavnicama, s traženom dokumentacijom i u navedenome roku, kao i oni koji ne udovoljavaju formalnim uvjetima javnog poziva. Sve potpune i u roku zaprimljene zahtjeve razmatrat će posebno Povjerenstvo, a odluku o odabiru i dodjeli sredstava donosi ministrica kulture na temelju prijedloga Povjerenstva.

Informacije o zaprimljenim zahtjevima (popis korisnika s iznosom i namjenom dodijeljenih sredstava te pregled odbijenih zahtjeva) objavit će se na mrežnim stranicama Ministarstva kulture www.min-kulture.hr.

Korisnici su dužni dodijeljena bespovratna sredstva utrošiti prema ugovorenim namjenama te u ugovorom utvrđenome roku dostaviti Ministarstvu kulture izvješće o korištenju sredstava s pripadajućom dokumentacijom, a Ministarstvo kulture zadržava pravo praćenja realizacije i kontrole namjenskoga korištenja dodijeljenih sredstava, stoji zaključno u obavijesti o javnom pozivu.

Prijavite se na naš Newsletter