Poliester Brajdic

Programi EU do 2020. godine

Typography

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

U okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Republici Hrvatskoj je na raspolaganju 6,9 milijarda eura od čega 4,3 milijardi eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i 2,6 milijardi eura iz Kohezijskog fonda. Više od 3,5 milijardi eura Hrvatska će uložiti u zaštitu okoliša, prilagodbu klimatskim promjenama i mrežnu infrastrukturu (promet). Oko 2,7 milijardi eura predviđeno je za pet prioriteta vezanih uz jačanje konkurentnosti - istraživanje i inovacije, informacijske i telekomunikacijske tehnologije, razvoj malih i srednjih poduzeća, niskougljično gospodarstvo, te obrazovanje. Temeljna legislativa je Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih i investicijskih fondova u RH u financijskom razdoblju 2014.-2020. te Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem Ulaganje za rast i radna mjesta. Svi dokumenti se javno objavljuju na internetskoj stranici Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU (https://razvoj.gov.hr) te specijaliziranoj stranici za fondove EU (www.strukturnifondovi.hr).

Obzor 2020 (HORIZON 2020)

Obzor 2020 je program EU-a za istraživanje i inovacije čiji je ukupan proračun 78,6 millijardi eura, a namijenjen je poticanju inovacija i istraživanja s ciljem ostvarivanja gospodarskoga rasta, tehnološkog napretka, otvaranja novih radnih mjesta i širenja tržišta. U okviru ovog programa 24,6 milijuna eura predviđeno je za znanstvena istraživanjima; 17,9 milijuna eura za inovacije, a 31,7 milijuna eura za projekte s područja održivog prijevoza i mobilnosti, obnovljivih izvora energije, sigurnosti hrane i sl. U sektoru industrije obuhvaćene su informacijske i komunikacijske tehnologije, nanotehnologije, napredni materijali, biotehnologija, napredna proizvodnja i prerada, pristup rizičnom kapitalu te mala i srednja poduzeća. Koordinatori programa na nacionalnoj razini su Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta te Agwncija za mobilnost programa EU. Poveznice: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en; i http://www.obzor2020.hr; www.mzos.hr; www.mobilnost.hr

Program za konkurentnost poduzetništva i MSP - COSME (Programme for the Competitiveness of Enterprises&SMEs)

Cosme program, ukupnog proračuna od 2,0 milijarde eura, usmjeren na jačanje konkurentnosti i održivosti poduzeća Europske unije, uključujući sektor turizma, poticanje poduzetničke kulture te promicanje malih i srednjih poduzetnika. Program je podijeljen na nekoliko područja: Unapređenje okvirnih uvjeta za konkurentnost i održivost poduzeća Unije (384.4 milijuna eura); Poticanje poduzetničke kulture i promocija stvaranja i rasta MSP-a (86.8 milijuna eura9; Poboljšanje pristupa financijama za mala i srednja poduzeća u obliku kapitala i dugovanja (1.4 milijardi eura); Poboljšanje pristupa tržištu unutar Unije i na globalnoj razini (2.4 milijardi eura). Između ostalog, financiraju se aktivnosti namijenjene poboljšanju i jačanju kompetitivnosti i održivosti poduzetnika Unije, promocije poduzetništva; poboljšanje mjera za pristup financijama za MSP; inicijative koje ubrzavaju nastanak konkurentne industrije; suradnja poduzetnika u oblikovanju politika i dobre prakse. Koordinator programa na nacionalnoj razini je Ministarstvo poduzetništva i obrta. Poveznice: http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cosme/index_en.htm; www.minpo.hr 

Erasmus Plus

Erasmus'plus je program za obrazovanje, obuku mladih i sport, prije poznat pod nazivom Erasmus za sve, kojem je cilj doprinijeti smanjenju ranog napuštanja škole kao i povećanju broja visokoobrazovanih. Ukupan proračun programa je 14,7 milijardi eura, a naglasak je na promicanju mogućnosti učenja za pojedinice u Europskoj uniji i izvan nje, suradnji između obrazovnih ustanova, organizacija mladih, poduzeća, lokalnih i regionalnih vlasti, kao i nevladinih udruga. Ovaj program zamijenio je postojeće programe cjeloživotnog učenja (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenisu Grundtvig), program Mladi na djelu kao i pet programa međunarodne suradnje (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink i program za suradnju sa zemljama u razvoju. Koordinator programa u RH je Agencija za mobilnost i programe EU. Poveznice:: http://ec.europa.eu/education/erasmus-plus/index_en.htm; www.mobilnost.hr

Zapošljavanje i socijane inovacije (EASI - EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION)

EASI je program ćiji je jcilj podržati napore država članica u osmišljavanju i provedbi zapošljavanja i socijalnih reformi na europskoj, nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini kroz koordinaciju politike, identifikaciju, analizu i razmjenu dobrih praksi. Ukupna financijska vrijednost ovog programa je 919 milijuna eura, a integrira i proširuje tri postojeća programa – Progress (61% sredstava), EURES (18% sredstava) i Europski instrument za mikrofinanciranje Progressa (21% sredstava). Nacionalni koordinator je Ministarstvo rada i mirovinskog sustava. Poveznice: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1093; www.mrms.hr 

Zdravlje za rast (HEALTH FOR GROWTH)

Kroz program Zdravlje za rast financiraju se zdravstvene strategije u okviru EU-a, a njegov ukupan proračun iznosi 449 milijuna eura. Cilj ovog programa je rad s državama članicama za poticanje inovacija u zdravstvu i povećanje održivosti zdravstvenih sustava, poboljšanje zdravlja građana Unije te zaštita od prekograničnih zdravstvenih prijetnji. Prihvatljivi prijavitelji su tijela javne vlasti, tijela u javnom sektoru, posebice za istraživanje i zdravstvene ustanove, sveučilišta i ustanove visokog obrazovanja te druge pravne osobe. Koordinatori projekta na nacionalnoj razini su Ministarstvo zdravlja i Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Poveznice: http://ec.europa.eu/health/programme/policy/proposal2014_en.htm; https://zdravlje.gov.hr 

Kreativna Europa (CREATIVE EUROPE)

Program Kreativna Europa, ukupnog proračuna od 1,5 milijardi eura, orijentiran je na potporu očuvanju i promicanju europske kulturne i jezične raznolikosti te jačanje konkurentnosti sektora kulture čime pridonosi strategiji Europa 2020 i njezinim temeljnim inicijativama. Ciljevi programa: Međusektorske aktivnosti namijenjene svim kulturnim i kreativnim sektorima; Kulturne aktivnosti namijenjene svim kulturnim i kreativnim sektorima, MEDIA aktivnosti namijenjene svim audiovizualnim sektorima- Koordinator programa na nacionalnoj razini je Ministarstvo kulture. Poveznice:: http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/index_en.htm; www.min-kulture.hr

Život (LIFE)

Program Život koji je objedinio dva potprograma: Program za okoliš i Program za klimu, usmjeren je na promicanje implementacije i integracije okolišnih i klimatskih ciljeva u druge politike i prakse zemalja članica EU. Programski naglasci su pridonijeti prelasku na efikasno i niskougljično gospodarstvo; zaštita i poboljšanje kvalitete okoliša; zaustaviti gubitak bioraznolikosti; podržati bolje okolišno i klimatsko upravljanje na svim razinama. Ukupna vrijedost programa je 3,5 milijardi eura, a otvoren je za projekte javnih i privatnih tijela. Koordinatoi programa na nacionalnoj razini je Ministarstvo zaštite plpčoša i prostornog uređenja. Poveznice: http://ec.europa.eu/environment/life/; www.mzoip.hr

Prijavite se na naš Newsletter